Partnerska wymiana doświadczeń
i dążenie do rozwoju Małopolski

NASZE CELE

• Zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych.
• Zwiększenie aktywności i poziomu zaangażowania mieszkańców Małopolski i organizacji pozarządowych
w rozwój regionu.
• Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu.
• Wspieranie rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji oraz integracji sektorowej organizacji pozarządowych.
• Rozwój współpracy międzysektorowej pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym i sektorem gospodarczym.

Współpraca Samorządu Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi (...) to trwałe wkomponowanie organizacji pozarządowych w strukturę działań samorządu województwa i przykład dobrej praktyki współpracy, polegającej nie tylko na przekazywaniu przez samorząd województwa środków finansowych, lecz przede wszystkim na partnerskiej wymianie doświadczeń i dążeniu do rozwoju Małopolski

Współpraca finansowa

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy mogą prowadzić współpracę finansową z Samorządem Województwa między innymi poprzez:

Otwarte 

Konkursy Ofert

zlecanie realizacji zadań publicznych Województwa MałopolskiegoMAŁE 

GRANTY

tryb pozakonkursowy
- art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

INICJATYWA 

LOKALNA

istotą inicjatywy jest wykorzystanie potencjału społecznego i zaangażowania mieszkańców

PROGRAMY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

RPO WM 2014 - 2020; PROW 2014-2020; POWERPROJEKTY PARTNERSKIE

w tym projekty i przedsięwzięcia o charakterze regionalnym

Dofinansowanie robót budowlanych

w tym projekty i przedsięwzięcia o charakterze regionalnymDotacje celowe

dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego

 • Zespół opiniodawczo - doradczy i pomocniczy samorządu województwa
 • Ciało instytucjonalizujące zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym,
 • Posiada charakter regionalny, co wyraża się w jej składzie
 • Skład Rady zachowuje parytet członków, ze względu na ich przynależność do odpowiedniego sektora (organizacje pozarządowe, administracja publiczna)
 • Pracami Rady kieruje dwóch równorzędnych współprzewodniczących
 • Kadencja Rady trwa 3 lat
 • Realizacja zasady dialogu obywatelskiego
 • Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego
 • Kształtowanie właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 • Doskonalenie relacji partnerskich obu sektorów
 • Współpraca w konkretyzowaniu zadań objętych programami współpracy oraz form współpracy wszystkich szczebli administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi
 • tworzenie standardów działalności organizacji pozarządowych w Małopolsce
 • wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi, wspólne rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych
 • współpraca i wymiana informacji z gminnymi i powiatowymi radami działalności pożytku publicznego z regionu
 • promowanie dobrych przykładów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
 • wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa
 • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

PRZEDSTAWICIELE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:
Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego;
Zbigniew Mączka – Burmistrz Gminy Radłów, przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski;
Bartosz Kaliński – Starosta Wadowicki, przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego;
Małgorzata Dulak - Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi.

PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

PRZEDSTAWICIELE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:
Małgorzata Radwan-Ballada – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego;
Maria Siuda – Radna Województwa Małopolskiego;
Wojciech Grzeszek – Radny Województwa Małopolskiego.

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:
Joanna Czarnik – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, okręg m. Kraków;
Anna Styszko – Federacja Małopolska Pozarządowa, okręg m. Kraków;
Mariusz Kusion – Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, okręg m. Kraków;
Anna Kapusta – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach, okręg krakowski;
Bartłomiej Kasperczyk – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku, okręg oświęcimski;
Adam Flaga – Zielony Pierścień Tarnowa, okręg tarnowski;
Wioletta Derymacka – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, okręg nowosądecki;
Dariusz Waligórski – Klub Sportowy „BÓR”, okręg nowotarski.

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY RADY:
Grzegorz Lipiec – Współprzewodniczący strony administracji
Bartłomiej Kasperczyk – Współprzewodniczący strony pozarządowej

PRZEDSTAWICIELE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:
Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,
Małgorzata Chrapek – Wójt Gminy Wieprz, przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski,
Bartosz Kaliński – Starosta Wadowicki, przedstawiciel Konwentu Starostów.

PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
Krzysztof Musiorski – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

PRZEDSTAWICIELE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:
Urszula Nowogórska – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,
Urszula Rusecka – Radna Województwa Małopolskiego,
Jerzy Fedorowicz – Radny Województwa Małopolskiego.

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:
Agnieszka Dudek – Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, okręg krakowski;
Tomasz Otko – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, okręg krakowski;
Renata Poreda – Stowarzyszenie WIOSNA, okręg krakowski;
Józef Kaczmarczyk – Fundacja im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu, okręg nowosądecki;
Grażyna Wiatr – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, okręg tarnowski;
Maria Jędrysik – Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu, okręg oświęcimski;
Marian Matusiak – Zakopiańska Fundacja Narodowa Skansen, okręg nowotarski.

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY RADY:
Jacek Krupa - Współprzewodniczący strony administracji
Tomasz Otko - Współprzewodniczący strony pozarządowej

25 czerwca 2009r.
13 października 2009r.
24 listopada 2009r.
12 stycznia 2010r.
8 kwietnia 2010r.
17 czerwca 2010r.
21 września 2010r.
16 listopada 2010r.
9 czerwca 2011r.
30 września 2011r.
17 stycznia 2012r.
18 czerwca 2012r.
12 października 2012r.
7 stycznia 2013 r.
15 marca 2013 r.

Zapisz się na nasz newsletter

i otrzymuj aktualności dotyczące NGO i sektora pozarządowego na swoją skrzynkę e-mail.

Regulamin